Rozpoczęcie realizacji projekty „Sukces zależny od Ciebie”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Proszowicach jest realizatorem Projektu pn. „Sukces zależy od Ciebie ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do: 2021-08-31
Wartość dofinasowania projektu z UE:
844,587.50

Celem głównym projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Proszowice.

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Indywidualne treningi psychologiczne
 • Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
 • Poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
 • Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania prac
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
 • Staże zawodowe

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach zapewnia opiekę nad dziećmi oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu.