ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

zostały wybrane oferty:

Warsztaty wyjazdowe  Marcin Szczuka  – poradnictwo psychologiczne Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia
Warsztaty stacjonarne Marcin Szczuka  – poradnictwo psychologiczne Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty.  Jedna z ofert obejmowała tylko zadanie nr 2.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu kryteria, którymi były: cena – 90 pkt
i doświadczenie – 10 pkt oraz zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

Ocena ofert:

Zadanie 1. Warsztaty wyjazdowe
Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Marcin Szczuka  – poradnictwo psychologiczne Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia Marcin.szczuka25@gmail.com cena brutto: 90 pkt. doświadczenie: 10 pkt. I w kolejności
2 Warsztat Badań Społecznych  Joanna Wilgierz, 34-234 Osielec 409, joannawilgierz@gmail.com cena brutto: 86,25 pkt. doświadczenie: 0 pkt. II w kolejności
Zadanie 2. Warsztaty stacjonarne
Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna 28,-500 Kazimierza Wielka,
Słonowice 66 k.a.duniec@gmail.com
cena brutto: 84,4 pkt. doświadczenie: 10 pkt. II w kolejności
2. Marcin Szczuka  – poradnictwo psychologiczne Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia Marcin.szczuka25@gmail.com cena brutto: 90 pkt. doświadczenie: 10 pkt. I w kolejności
3. Warsztat Badań Społecznych  Joanna Wilgierz, 34-234 Osielec 409, joannawilgierz@gmail.com cena brutto: 45 pkt. doświadczenie: 5 pkt III w kolejności

Uzasadnienie

Zamawiający dokonał oceny ofert spełniających wymagania dla poszczególnych zadań w oparciu o kryteria (cena i doświadczenie) wskazane w zapytaniu ofertowym.

W przypadku Zadania 1 i Zadania 2 ofercie złożonej przez Marcin Szczuka  – poradnictwo psychologiczne Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia przyznano najwięcej punktów 100 pkt. W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta wyżej wymienionego wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w zamówieniu