ZAPYTANIE OFERTOWE Realizacja zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”, zgodnie z diagnozami oraz indywidualną ścieżką udziału w projekcie. 

Zamówienie składa się z jednej części/zadania:


Lp.
Temat /szkolenia Liczba godzin Liczba uczestników Minimalny program  / szkolenia
Część I
1. Szkolenie komputerowe-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem 60h 5 osób Komputer i proste programyUruchamianie i właściwe wyłączanie komputeraZnajomość elementów pulpitu systemu operacyjnegoPodstawowe operacje na plikach i folderachWykorzystanie podstawowych programów do tworzenia, zapisywania i drukowania dokumentówPodstawy InternetuRozumienie podstawowych pojęćZrozumienie pojęcia adresu URLUżywanie przeglądarki internetowejPodstawy poczty elektronicznejRozumienie istoty poczty elektronicznejRozumienie budowy adresu poczty elektronicznejObsługa elektronicznej skrzynki Pocztowej   Wyszukiwanie informacjiUżywanie mechanizmuwyszukiwarki dla słów kluczowychKopiowanie, wklejanie i zapisywanie informacji ze stron internetowychSerwisy on-lineWypełnianie formularzy internetowychStosowanie różnych usług on-line w życiu codziennym  

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Dodatkowe informacje

Wykonawca zobowiązany jest posiadać: kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonego szkolenia.

Dodatkowe wymagania co do wykonawcy realizacji szkolenia:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania PROGRAMU NAUCZANIA, który będzie zawierał, co najmniej:
 2. nazwę formy kształcenia;
 3. czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji, miejsce prowadzenia zajęć;
 4. wymagania wstępne dla uczestników;
 5. cele kształcenia i sposoby ich osiągania;
 6. plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
 7. treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
 8. opis efektów kształcenia;
 9. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 10. sposób i formę zaliczenia.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu w/w Program w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych zgłosi swoje ewentualne uwagi/poprawki lub dokona akceptacji przedstawionych propozycji. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag/poprawek, Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych uwzględni je i przedstawi poprawiony materiał, celem zaakceptowania przez Zamawiającego.

 • Program szkolenia powinien zostać opisany w języku efektów uczenia i musi być skonstruowany tak, by w efekcie kształcenia uczestnicy /szkolenia nabyli wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające złożenie, co najmniej egzaminu sprawdzającego wewnętrznego.
 • Szkolenie powinno obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 • Zajęcia w ramach szkolenia powinny odbywać się w powiecie proszowickim lub innym powiecie najbliższym miejsca zamieszkania uczestnika projektu. Miejsce odbywania zajęć powinno być uzgodnione z Zamawiającym.
 • Wykonawca zorganizuje szkolenie na terenie Proszowic lub  zorganizuje we własnym zakresie / pokryje koszty dojazdu uczestnikom, na trasie: Proszowice – miejsce realizacji zajęć/egzaminu – Proszowice. W przypadku dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, będzie to dojazd jednym środkiem transportu.
 • Wykonawca zapewni uczestnikom ów/szkoleń w przypadku dojazdu na szkolenie, o którym mowa w pkt. 5, ubezpieczenie NNW.
 • Wykonawca ponosi koszty egzaminu/egzaminów dla uczestnika związanego z uzyskiwaniem ostatecznych uprawnień objętych szkoleniem oraz ew. koszty wydania zaświadczeń, certyfikatów, i innych dokumentów potwierdzających uzyskanie wiedzy.
 • W przypadku niezdania przez uczestnika egzaminu, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań naprawczych oraz zapewnienie egzaminów poprawkowych na własny koszt i ryzyko.
 • Egzaminy ECDL e-Ciztizen przeprowadzone będą przez jednostkę posiadają akredytację Centrum Egzaminacyjnego ECDL przez egzaminatora ECDL, który nie prowadził zajęć z uczestnikami.
 • Wykonawca pokryje wszelkie inne koszty, zapewni materiały i wyposażenie niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia /ów/szkoleń w tym ew. wynajem urządzeń i sprzętu. co oznacza, że cena określona w ofercie zawiera wszelkie koszty przeprowadzenia /szkolenia i podejścia do egzaminu – uczestnik /szkolenia, ani Zamawiający nie wnosi żadnych dodatkowych opłat, kaucji, itp. związanej z realizacją usługi. 
 • Szkolenie powinno spełniać następujące wymagania czasowe:
 • maksymalny czas trwania zajęć z przerwami – do 8 godzin w ciągu dnia,
 • regularne 15-minutowe przerwy co 2 godziny w trakcie zajęć oraz przerwę dłuższą na lunch
 • Minimalne wymagania jakościowe dotyczące szkoleń:
 • szkolenia powinny być realizowane w oparciu o plan /szkolenia – Program nauczania, z uwzględnieniem zakładanych tematów i zagadnień oraz metod kształcenia czy ewaluacji, który powinien być przekazany uczestnikom i omówiony na pierwszym spotkaniu
 • materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom powinny mieć przystępną formę, zawierać odwołania do źródeł wiedzy, na której zostały oparte, z uwzględnieniem praw autorskich,
 • oferowane przez realizatora materiały wspomagające kształcenie (np. skrypty, prezentacje, filmy) powinny być wykorzystywane w sposób respektujący prawo autorskie,
 • techniki szkoleń oraz materiały dydaktyczne powinny być dostosowane do potrzeb uczestników oraz tematu szkolenia,
 • wykonawca zapewni dla uczestników ów/szkoleń w dniu szkoleniowym (na każdą przerwę) katering składający się z wody mineralnej gazowanej i niegazowanej kawy, herbaty i dodatków do tych napoi, przekąsek oraz jednorazowo na każdy dzień bułki z dodatkami mięsno-warzywnymi lub białkowo-warzywnymi. Wykonawca w przypadku /szkolenia w danym dniu przekraczającego 6h lekcyjnych zapewni lunch dla uczestników, składający się z zupy i drugiego dania zawierającego mięso lub rybę (lub danie innego rodzaju np. wegetariańskie lub uwzględniające specyficzną dietę uczestnika).
 • Szkolenia powinny odbywać się w warunkach zapewniających komfort uczenia się tj. w salach/pomieszczeniach spełniających warunki BHP oraz odpowiadających potrzebom grupy docelowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; w tym: Wykonawca zapewni ogrzewaną salę wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz z dostępem do węzła sanitarnego.
 • dokumentacja szkoleniowa przekazana zamawiającemu po całym cyklu /szkolenia powinna zawierać:
 • raporty o każdym z uczestników  podsumowujące ocenę efektów uczenia się,
 • wzorcowe materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom,
 • dzienniki zajęć wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego zawierające listy w tym: obecności w każdym dniu szkolenia, korzystania z kateringu, odbioru certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych,
 • zebrane anonimowe ankiety oceniające jakość i przydatność /szkolenia,
 • dokumentację z egzaminu wewnętrznego i/lub wyniki egzaminu ostatecznego,
 • kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem certyfikatów oraz zaświadczeń, przekazanych uczestnikom ów/szkoleń.

Wykonawca jest zobowiązany do:

 1. niezwłocznego informowania Zamawiającego (na piśmie lub drogą email) o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób skierowanych na szkolenie oraz rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu,
 2. niezwłocznego informowania o problemach zgłaszanych przez uczestników szkolenia,
 3. stałej współpraca z pracownikami Klubu Integracji Społecznej w Proszowicach oraz Koordynatorem projektu Sukces zależy od Ciebie,
 4. dopuszczenia uczestników /szkolenia do egzaminu wewnętrznego / innego wymaganego do ukończenia /szkolenia, pod warunkiem min. 80% obecności uczestnika na zajęciach,
 5. przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,
 6. uzgodnienia i opłacenia egzaminu(w) zewnętrznego
 7. wydania uczestniczkom /szkolenia zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego uzyskanie odpowiednich kompetencji zawodowych,
 1. W trakcie realizacji zamówienia, w sytuacjach losowych np. choroba osoby prowadzącej /szkolenie, Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi przez osoby trzecie, ale o kwalifikacjach nie mniejszych niż kwalifikacje zastępowanej osoby prowadzącej i za uprzednią zgodą Zamawiającego.

Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanej liczby godzin na rzecz uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie, iż: liczba godzin / liczba osób może ulec zmniejszeniu. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera ryczałtowy zwrot wszelkich kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem ów/szkoleń oraz egzaminów.

Jedna godzina /szkolenia = 45 minut.

 1. Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu prawidłowego wykonania umowy jest dostępność środków na rachunku bankowym Zamawiającego, uzależniona od transferów z Instytucji Pośredniczącej. Wykonawca wyraża zgodę na przesunięcie terminu zapłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą.
 2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z Regulaminem Konkursu 9.1.1. RPO WM, wnioskiem o dofinansowanie projektu, indywidualną ścieżka wsparcia każdego z uczestników oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS, w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże wykonawcy wzory wymaganych oznaczeń i logotypów.

Wymaga się, aby osoba/y wykonująca zadanie spełniała następujące warunki:

 • obciążenie wynikające z wykonywania usług w ramach niniejszego zamówienia nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie;
 • łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
  z innych źródeł, w tym środków własnych wykonawcy i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie;
 • w związku ze świadczeniem usług w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie” nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie;
 • nie była zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Lp. Temat kursu/szkolenia Termin realizacji:
  Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem 16 marca 2020

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (których nie można było przewidzieć).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dyspozycyjności osoby/osób realizującej zamówienie zgodnie z terminarzem uzgodnionym z Zamawiającym. Brak dyspozycyjności wskazanej przez Wykonawcę do realizacji usługi osoby/osób nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku świadczenia usługi we wskazanym terminie.

 • Korzystanie z usług podwykonawców możliwe jest jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 5. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje jedną osobą – trenerem, posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie, który w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadzili 2 warsztaty komputerowe w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. Warsztat tożsamy z przedmiotem zamówienia rozumiany jest jako szkolenie /warsztat grupowy w tematyce związanej z obsługą komputera lub wykorzystaniem programów komputerowych.  – oświadczenie wg załącznika nr 2.

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonego oświadczenia.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. II, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:

 1.  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. oświadczenia RODO (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
 3. Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, oraz zmiany wynikające z następstw zmian wytycznych dotyczących RPOWM lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiana ta przeprowadzona może być jedynie w zakresie polegającym na dostosowaniu umowy
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.
 • Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia                            lub wyjaśnienia treści oferty.

 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty, decydować będzie kryterium:

 1. Cena brutto – max. 100 pkt.

Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy – tzw. „brutto-brutto”. W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Cmin

Pc = ————– x  100 pkt.

            Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

Liczba przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na najniższą cenę, Zamawiający wezwie tych wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 • Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: projekt.mgops@gmail.com, w terminie do 05.02.2020 r. do godz. 14.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką pocztową, czy kurierską.

Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany  do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

 • Dodatkowe warunki
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 • Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.
 • W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 • Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:

 1. jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na realizację zadania,
 2. w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 5. została złożona jedna ważna oferta a jej cena przekracza wartość rynkową wynikającą z oszacowania wykonanego przez Zamawiającego.

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dla:

 • wykonawców będących osobami fizycznymi,
 • wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),
 • członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Damian Król, e-mail: iodo@proszowice.pl tel. nr 12 385 12 23

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady „rozeznanie rynku” określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 20 rozdz. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą „rozeznanie rynku”, określoną w rozdz. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 3. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558 oraz adresem email: projekt.mgops@gmail.com.

 • Załączniki
 • Wzór formularza ofertowego
 • Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczenia RODO