ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

została wybrana oferta:

Firma Szkoleniowa Ko-Net Michał Kosztyła, Zmiennica 233A, 36-200 Zmiennica

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 ważne oferty.  Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu kryterium, którym była: cena oraz zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

Ocena ofert:

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Firma Szkoleniowa Ko-Net Michał Kosztyła, Zmiennica 233A, 36-200 Zmiennica cena brutto: 100 pkt. I w kolejności
2 Śląskie Centrum Szkoleniowo Egzaminacyjne, KISS, Elżbieta Bowdur, ul Lompy 2/10 40-040 Katowice cena brutto: 87,61 pkt. II w kolejności

Uzasadnienie

Zamawiający dokonał oceny ofert spełniających wymagania, w oparciu o kryterium, którym była cena. Ofercie złożonej przez Firma Szkoleniowa Ko-Net Michał Kosztyła, Zmiennica 233A, 36-200 Zmiennica, przyznano najwięcej punktów – 100 pkt.

W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta wyżej wymienionego wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w zamówieniu.