ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

została wybrana oferta:

Magdalena Popek, Dalewice 87, 32-104 Koniusza

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 ważne oferty.  Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu kryterium, którym była: cena – 100 pkt oraz zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

Ocena ofert:

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Anna Juśkiewicz, ul. Św. Kunegundy 38/22, 33-300 Nowy Sącz cena brutto: 66,66 pkt. II w kolejności
2 Magdalena Popek, Dalewice 87, 32-104 Koniusza cena brutto: 100 pkt. I w kolejności

Uzasadnienie

Zamawiający dokonał oceny ofert spełniających wymagania, w oparciu o kryterium, którym była cena. Ofercie złożonej przez Magdalena Popek, Dalewice 87, 32-104 Koniusza, przyznano najwięcej punktów – 100 pkt.

W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta wyżej wymienionego wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w zamówieniu.