ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

została wybrana oferta:

Gabinet Rehabilitacji Marzena Podsiadło, ul. Królewska 57, 32-100 Proszowice

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.  Oferty te spełnia wymagania zapytania ofertowego. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium, którym była: cena 100 pkt oraz zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Gabinet Rehabilitacji Marzena Podsiadło, ul. Królewska 57, 32-100 Proszowice kasia_rehabilitacja@wp.pl cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2. Ewelina Przybyło, ul. Leśna 20/6, 32-100 Proszowice przybyło.ewelina@wp.pl cena brutto: 71,43 pkt. II w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że spełniają one wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Gabinet Rehabilitacji Marzena Podsiadło, ul. Królewska 57, 32-100 Proszowice kasia_rehabilitacja@wp.pl,  przyznano najwięcej punktów w zakresie – 100 pkt, była to oferta z najniższą łączną ceną.