ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Proszowicach informuję, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Ośrodek Wypoczynkowy „Limba” Rzadkosz Piotr, Kościane Hamry 15A, 34-520 Poronin

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.  Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert w oparciu kryteria, którymi była: cena – 90 pkt.
oraz kategoria obiektu – 10 pkt., zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Inventum Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz cena brutto: 70 pkt. kategoria obiektu: 10 pkt.   wartość łączna: 80 pkt. II w kolejności
2. Ośrodek Wypoczynkowy „Limba” Rzadkosz Piotr, Kościane Hamry 15A, 34-520 Poronin cena brutto: 90 pkt. kategoria obiektu: 0 pkt.   wartość łączna: 90 pkt. I w kolejności

Uzasadnienie

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria: cena, kategoria obiektu wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Ośrodek Wypoczynkowy „Limba” Rzadkosz Piotr, Kościane Hamry 15A, 34-520 Poronin przyznano najwięcej punktów. W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta wyżej wymienionego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert w obydwu częściach zamówienia.