ZAPYTANIE OFERTOWE Na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice
tel. 12 386 22 12

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80500000-9  Usługi szkoleniowe

85121270-6  Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”, zgodnie z diagnozami oraz indywidualną ścieżką udziału w projekcie. 

Zamówienie podzielone jest na 4 części:

Lp. Temat zajęć Liczba godzin Liczba uczestników Minimalny program kursu
Część 1
1. Poradnictwo psychologiczne 238 26 osób Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Usługa prowadzona zgodnie z diagnozami oraz indywidualną ścieżką udziału w projekcie. Zajęcia prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę
Część 2
2. Indywidualny trening:   Trening kompetencji rodzicielskich – Warsztat dla rodziców „Granice w rodzinie oraz Uzależnienie od mediów”         48             12 osób   Warsztat na których rodzic dowie się: czy należy stawiać granice dzieciom? Na czym polega przywództwo w rodzinie i budowanie autorytetu rodzica? Czego naprawdę potrzebują dzieci? Jak poradzić sobie z gwałtowną reakcją dziecko na naszą odmowę/zakaz? Czy rodzice muszą być zawsze zgodni co do stawianych granic? Dodatkowo na zajęciach poruszane będą tematy dotyczące uzależnienia od mediów: Jak dorośli spostrzegają rolę nowoczesnych mediów w życiu ich dzieci? Jakie funkcje pełnią w życiu dzieci i młodzieży nowoczesne media? Jakie są objawy uzależnienia od nowoczesnych mass –mediów? Jak zapobiegać uzależnieniu od nowoczesnych mediów u dzieci i młodzieży?
Część 3
3. Grupowy trening:     a) Warsztaty radzenia sobie ze stresem i kontrolowania emocji               b) Trening kreatywności – Jak pobudzać i ćwiczyć twórcze myślenie.                         c) Warsztaty grupowe w dziedzinie rozwoju osobistego „Autoprezentacja”                   d) Trening ekonomiczny – Gospodarowanie własnym budżetem.                           16
(2 grupy po 8h)               8                             8                       16
(2 grupy po 8h)    
        27 osób
(2 grupy po 13 i 14 osób)               14 osób                             13 osób                       27 osób
(2 grupy po 13 i 14 osób)  
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się kontrolować i panować nad stresem – zarówno w pracy, jak i w codziennych sytuacjach. Korzyści dla uczestników: umiejętność zapobiegania stresowi, poznanie sposobów zwalczania stresu, umiejętność bezstresowej komunikacji, umiejętność radzenia sobie z krytyką, skuteczność w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Program szkolenia: Pojęcie „stresu” – pozytywne i negatywne następstwa jego występowania, Doraźne i błyskawiczne metody antystresowe, Typowe źródła stresu, Sposoby redukcji stresu, Antystresowy styl życia, czyli jak kontrolować emocje i zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu. Zastosowane kwestionariusze i testy: test osobowości, test postaw asertywnych, kwestionariusz inteligencji emocjonalnej.     Uczestnicy nabędą wiedzę o trudnościach blokujących myślenie kreatywne, Zasadach i technikach pobudzania kreatywności, Skutecznej komunikacji w grupie. Nabędą umiejętności poszerzania perspektyw  i pobudzania swojej kreatywności, Diagnozowania swoich ograniczeń, blokad w kontekście kreatywności. Zakres treningu: Czym jest kreatywność, przełamywanie barier, ograniczeń i schematów,  praktyczne metody i techniki pobudzania kreatywności np. mapa myśli  Buzana, technika Napoleona, jak stosować strumień świadomości w treningu kreatywnego myślenia. . Praca w grupie: jak dbać o efektywną komunikację i synergię w grupie, jak zachęcać do kreatywnego myślenia osoby o mniejszej potrzebie „sprzedawania własnych pomysłów. Uczestnicy nabędą wiedze o  trudnościach blokujących myślenie kreatywne, zasadach i technikach pobudzania kreatywności, skutecznej komunikacji w grupie która sprzyja kreatywności zespołowej. Nabędą umiejętności poszerzania perspektywy i pobudzania swojej kreatywności, diagnozowania swoich ograniczeń, wzbudzania i wzmacniania u siebie motywacji.     W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję lepiej poznać siebie, poprzez poznanie swoich mocnych stron – wiedza ta jest podstawą skutecznej autoprezentacji. Nauczą się korzystać z własnych atutów oraz eksponować je na zewnątrz. Warsztat pozwoli im zrozumieć, czym jest efektywna autoprezentacja, poznają techniki autoprezentacyjne, będą mieli okazję zastanowić się nad własnym stylem autoprezentacji. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zachowania wpływają na to jak postrzegają ich inni ludzie, dostaną cenne informacje zwrotne, które pozwolą im świadomie kierować wywieranym wrażeniem. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają i przećwiczą techniki, które pomogą im redukować stres w sytuacjach związanych z autoprezentacją. Warsztatowe symulacje i ćwiczenia praktyczne pozwolą uczestnikom czuć się pewniej w życiu codziennym, a także w trakcie realnych rozmów o pracę.     Celem szkolenia jest nabycie umiejętności umiejętnego planowania i gospodarowania budżetem rodziny, pozyskanie wiedzy i narzędzi w celu poprawy swojej sytuacji finansowej, uzyskanie informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych (Zarządzanie budżetem domowym), nabycie wiedzy jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, poznanie metod redukcji wydatków aby przestać co miesiąc tracić zbędne pieniądze. Tematyka: jak efektywnie  zarządzać swoim budżetem,jak planować wydatki i umiejętnie realizować swoje potrzeby,jak skutecznie oszczędzać – dobre praktyki oszczędzania,kredyty, pożyczki i inne usługi finansowe –jakie są korzyści i zagrożenia, jak wyjść z zadłużenia; upadłość konsumencka – kiedy warto ją przeprowadzić.
Część 4
4. Dziecięce poradnictwo psychologiczne oraz indywidualny trening 43 2 Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. (40h dla 2 osób) Indywidualny trening kompetencji społeczno-emocjonalnych (3h dla 1 osoby) Usługa prowadzona zgodnie z diagnozami oraz indywidualną ścieżką udziału w projekcie. Zajęcia prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę dziecięcego

Każda ze wskazanych powyżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem „Zadania”.

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na poszczególne Zadania. Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą jednego, dwóch lub trzech zadań. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dodatkowe informacje – dotyczy wszystkich Zadań

 1. Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanej liczby godzin na rzecz uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba godzin może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera ryczałtowy zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług oraz wykorzystywanych materiałów.
 3. Jedna godzina doradztwa poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów = 60 minut. Jedna godzina grupowych treningów = 45 minut.
 4. Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu prawidłowego wykonania umowy jest dostępność środków na rachunku bankowym Zamawiającego, uzależniona od transferów z Instytucji Pośredniczącej. Wykonawca wyraża zgodę na przesunięcie terminu zapłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą.
 5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z Regulaminem Konkursu 9.1.1. RPO WM, wnioskiem o dofinansowanie projektu, indywidualną ścieżka wsparcia każdego z uczestników oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS, w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 6. Forma prowadzenia szkolenia musi być zgodna z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) oraz warunkami prawnymi wynikającymi z aktualnie obowiązujących rozporządzeń Rady Ministrów ustanawiającymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W szczególności wymaga się, aby osoba wykonująca zadania spełniała następujące warunki:

 • obciążenie wynikające z wykonywania usług psychologa w ramach niniejszego zapytania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie;
 • łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
  z innych źródeł, w tym środków własnych wykonawcy i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie;
 • w związku z zatrudnieniem w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie” nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie;
 • nie była zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 • Wymagany termin realizacji zamówienia (dot. poszczególnych zadań):
Lp. Temat zajęć Termin realizacji do:
1. Poradnictwo psychologiczne 31 czerwca 2021
2. Indywidualny trening 31 czerwca 2021
3. Grupowy trening 31 czerwca 2021
4. Dziecięce poradnictwo psychologiczne oraz indywidualny trening 31 czerwca 2021

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (których nie można było przewidzieć).

Praca w ramach zadań w okresie obowiązywania umowy będzie przebiegać zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę miesięcznym harmonogramem realizacji usługi, po jego akceptacji przez Zamawiającego. Miesięczny harmonogram realizacji usługi Wykonawca przedstawia Zamawiającemu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji. Dopuszcza się aktualizację miesięcznego harmonogramu realizacji usługi, który powinien zostać dostarczony zamawiającemu w sposób skuteczny w trybie pilnym nie później  niż w terminie do 7 dni przed planowaną zmianą.

 • Miejsce realizacji: Wsparcie będzie realizowane w miejscu wskazanym przez zamawiającego na ternie Proszowic lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Harmonogram spotkań Wykonawca uzgadnia samodzielnie w porozumieniu z Koordynatorem Projektu i Pracownikami Socjalnymi  –  pracownikami prowadzącymi indywidualny przypadek- uczestników projektu. Wykonawca powinien równocześnie uwzględnić sytuacje oraz koszty z tym związane, w których zaistnieje konieczność realizacji spotkań w miejscu zamieszkania uczestnika, na terenie gminy Proszowice.

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia poradnictwa psychologicznego z wykorzystaniem form online tj. komunikatory internetowe. Szczegółowe zasady dokumentowania pracy zdalnej wymagają pisemnego ustalenia z Zamawiającym.

 • Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji realizowanych prac.

Wzory wymaganych dokumentów zostaną przekazane przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji częściowej realizacji umowy za każdy miesiąc jej wykonania, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca jej obowiązywania, niezależenie od ewentualnych warunków płatności.

Kompletna dokumentacja realizacji umowy zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru prac.

 1. Korzystanie z usług podwykonawców możliwe jest jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.
 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                          w postępowaniu dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – oświadczenie wg załącznika nr 2.

Ponadto dla realizacji:

 • Zadania nr 1:

E. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą (wymagane wykształcenie wyższe magisterskie, na kierunku psychologia) posiadającą doświadczenie w wykonywaniu zawodu psychologa (min 24 miesiące) oraz doświadczenie w realizacji usług poradnictwa psychologicznego na rzecz osób wykluczonych społecznie. Nie jest dopuszczalne dla spełnienia tego warunku sumowanie doświadczenia kilku osób świadczących tego rodzaju usługi.

Zadania nr 2:

E. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą (wymagane wykształcenie wyższe magisterskie) – jednym trenerem, który w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził co najmniej 50h treningów indywidualnych w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. W przypadku dwóch lub więcej trenerów wskazanych do realizacji zamówienia wymagania dopuszczające, o których mowa powyżej dotyczą wszystkich osób.

 • Zadania nr 3:

E. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą (wymagane wykształcenie wyższe magisterskie) – jednym trenerem, który w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził 3 treningów grupowych w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. Trening tożsamy z przedmiotem zamówienia rozumiany jest jako szkolenie/warsztat grupowy dla min 10 osób poświęcony szeroko rozumianemu rozwojowi osobistemu, pracy nad sobą itp. W przypadku dwóch lub więcej trenerów wskazanych do realizacji zamówienia wymagania dopuszczające, o których mowa powyżej dotyczą wszystkich osób.

 • Zadania nr 4:

E. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą (wymagane wykształcenie wyższe magisterskie, na kierunku psychologia) posiadającą doświadczenie w wykonywaniu zawodu psychologa (min 24 miesiące) oraz doświadczenie w realizacji usług poradnictwa psychologicznego na rzecz dzieci wykluczonych społecznie. Nie jest dopuszczalne dla spełnienia tego warunku sumowanie doświadczenia kilku osób świadczących tego rodzaju usługi.

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonego oświadczenia (wg załącznika nr 2) oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik 3), wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Uwaga: przed podpisaniem umowy, Zamawiający wezwie wybranego w procedurze Wykonawcę do przedłożenia przez niego dokumentu/dokumentów potwierdzającego należyte wykonanie usług, o których mowa w załączniku 3 do zapytania ofertowego. Nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. II, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:

 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. oświadczenia RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
 4. Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, oraz zmiany wynikające z następstw zmian wytycznych dotyczących RPOWM lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiana ta przeprowadzona może być jedynie w zakresie polegającym na dostosowaniu umowy
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.
 • Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia                            lub wyjaśnienia treści oferty.

 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrębnie dla każdego zadania, decydować będą kryteria:

 • Zadanie nr 1

1. Cena brutto – max. 80 pkt.

Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego,
jak i Wykonawcy – tzw. „brutto-brutto”.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Cmin

Pc = ————– x  80 pkt.

            Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

2. Doświadczenie – max. 20 pkt.

Punkty za kryterium „doświadczenie” wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej zostaną przyznane w skali 0 – 20pkt., odrębnie dla każdego zadania, weryfikacja na podstawie załącznika nr 3.

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi objętej zamówieniem oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 • do 50h przeprowadzonego poradnictwa psychologicznego – 0pkt.
 • od 51h do 100h przeprowadzonego poradnictwa psychologicznego – 5pkt.
 • od 101h do 150h przeprowadzonego poradnictwa psychologicznego – 10pkt.
 • od 151h do 200h przeprowadzonego poradnictwa psychologicznego – 15pkt.
 • powyżej 201h przeprowadzonego poradnictwa psychologicznego – 20pkt.
 • Zadanie nr 2

1. Cena brutto – max. 80 pkt.

Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego,
jak i Wykonawcy – tzw. „brutto-brutto”.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Cmin

Pc = ————– x  80 pkt.

            Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

2. Doświadczenie – max. 20 pkt.

Punkty za kryterium „doświadczenie” wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej zostaną przyznane w skali 0 – 20 pkt., odrębnie dla każdego zadania, weryfikacja na podstawie załącznika nr 3.

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi objętej zamówieniem oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 • do 50h przeprowadzonych treningów indywidualnych – 0 pkt.
 • od 51h do 100h przeprowadzonych treningów indywidualnych – 5pkt.
 • od 101h do 150h przeprowadzonych treningów indywidualnych – 10pkt.
 • od 151h do 200h przeprowadzonych treningów indywidualnych – 15pkt.
 • powyżej 201h przeprowadzonych treningów indywidualnych – 20pkt.
 • Zadanie nr 3

1. Cena brutto – max. 90 pkt.

Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego,
jak i Wykonawcy – tzw. „brutto-brutto”. W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Cmin

Pc = ————– x  90 pkt.

            Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

2. Doświadczenie – max. 10 pkt.

Punkty za kryterium „doświadczenie” wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej zostaną przyznane w skali 0 – 10 pkt., odrębnie dla każdego zadania, weryfikacja na podstawie załącznika nr 4.

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi objętej zamówieniem oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

• 3 przeprowadzonych warsztatów, dla grupy min 10 osób w tematyce tożsamej z zadaniem – 0 pkt.

• 3-6 przeprowadzonych warsztatów dla grupy min 10 osób w tematyce tożsamej z zadaniem – 5 pkt

• powyżej 6 warsztatów przeprowadzonych dla grupy min 10 osób w tematyce tożsamej z zadaniem – 10 pkt.

 • Zadanie nr 4

1. Cena brutto – max. 80 pkt.

Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego,
jak i Wykonawcy – tzw. „brutto-brutto”.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Cmin

Pc = ————– x  80 pkt.

            Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

2. Doświadczenie – max. 20 pkt.

Punkty za kryterium „doświadczenie” wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej zostaną przyznane w skali 0 – 20pkt., odrębnie dla każdego zadania, weryfikacja na podstawie załącznika nr 3.

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi objętej zamówieniem oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 • do 50h przeprowadzonego poradnictwa psychologicznego dla dzieci – 0pkt.
 • od 51h do 100h przeprowadzonego poradnictwa psychologicznego dla dzieci – 5pkt.
 • od 101h do 150h przeprowadzonego poradnictwa psychologicznego dla dzieci – 10pkt.
 • od 151h do 200h przeprowadzonego poradnictwa psychologicznego dla dzieci – 15pkt.
 • powyżej 201h przeprowadzonego poradnictwa psychologicznego dla dzieci – 20pkt.

Dotyczy wszystkich części:

W przypadku przedstawienia w Załączniku 3 doświadczenia dwóch lub więcej osób – liczba godzin/treningów przyjęta do oceny oferty będzie średnią arytmetyczną liczby godzin/treningów wskazanych dla tych osób.

Liczba przyznanych punktów (łączna oraz w poszczególnych kryteriach) będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktacji z poszczególnych kryteriów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na najniższą cenę, Zamawiający wezwie tych wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy
z postępowania.

 • Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: projekt.mgops@gmail.com, w terminie do 04.09.2020 r. do godz. 15.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką pocztową, czy kurierską.

Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany  do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

 • Dodatkowe warunki
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 • Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.
 • W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 • Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:

 1. jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na realizację zadania,
 2. w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dla:

 • wykonawców będących osobami fizycznymi,
 • wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),
 • członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Damian Król,

e-mail: iodo@proszowice.pl tel. nr 12 385 12 23

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady „rozeznanie rynku” określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 3. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558               oraz adresem email: projekt.mgops@gmail.com.

 • Załączniki
 • Wzór formularza ofertowego
 • Oświadczenie Wykonawcy
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 • Oświadczenia RODO