ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych treningów aktywnego spędzania wolnego czasu dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych treningów aktywnego spędzania wolnego czasu dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została wybrana oferta:

ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek, Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło dwie ofert. Oferty te spełniają wymagania zapytania ofertowego. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium, którym były: cena brutto 100pkt oraz zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek, Jeżówka 43A, 32-340 Wolbromcena brutto: 100,00 pkt.I w kolejności
2.Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebiniacena brutto: 96,00 pkt.II w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że spełniają one wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny: (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek, Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom, przyznano najwięcej punktów w zakresie – 100,00 pkt, była to oferta z najniższą łączną ceną.