ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”,

Projekt „Sukces zależy od Ciebie”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach 
w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejscko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Proszowicach informuję, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.:Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Ośrodek Wypoczynkowy „Limba” Rzadkosz Piotr, Kościane Hamry 15A, 34-520 Poronin

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.  Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert w oparciu kryteria, którymi była: cena – 90 pkt. 
oraz kategoria obiektu – 10 pkt., zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Ośrodek Wypoczynkowy „Limba” Rzadkosz Piotr, Kościane Hamry 15A, 34-520 Poronincena brutto: 90,00 pkt.kategoria obiektu: 0,00 pkt. wartość łączna: 90,00 pkt.I w kolejności
2.Inventum Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sączcena brutto: 60,22 pkt.kategoria obiektu: 10,00 pkt. wartość łączna: 70,22 pkt.II w kolejności

Uzasadnienie

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria: cena, kategoria obiektu wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Ośrodek Wypoczynkowy „Limba” Rzadkosz Piotr, Kościane Hamry 15A, 34-520 Poronin przyznano najwięcej punktów. W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta wyżej wymienionego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert w obydwu częściach zamówienia.